Wikitzionàriu de Acadèmia de su Sardu:General disclaimer

From Wikitzionàriu de Acadèmia de su Sardu
De su pagu, pagheddu. Dae su pagu si faghet su meda.
De su pagu, pagheddu.
Dae su pagu si faghet su meda.


Totu su chi s'agatat in custu giassu est aministrau e averiguau de Acadèmia de su Sardu APS. Innantis de ddu pubricai, finsas su chi imbiant is utentis ddu càstiant e dd'averìguant is chi traballant in custu progetu. Chini cun malesa no imperat su giassu in sa manera giusta, no arrespetat is copyright, o no si cumportat a manera setiosa at a essi firmau e no at a podi imperai prus custu giassu.
Totu su chi s'agatat in custu zassu est aministradu e averguadu dae Acadèmia de su Sardu APS. Innantis de lu pubricare, finas su chi imbian sos utentes l'abàidan e l'avèrguan sos chi tribàllian in custu progetu. Chie cun malesa no impitat su zassu in sa manera justa, no rispetat sos copyright, o non si cumportat a manera setiosa at a èssere firmadu e no at a pòdere impreare prus custu zassu.

Trasparèntzia

Agiudus de Stadu - contributus arricius de Acadèmia de su Sardu inditaus de sighida e sugetus a s’òbrigu de pubricatzioni prevìdiu de sa Lei 124/2017.
Azudos de Istadu - contributos retzidos dae Acadèmia de su Sardu indicados de sighida e sugetos a s'òbrigu de pubricassione prevìdidu dae sa Leze 124/2017.
Nòmini sugetu donadori / Nòmene sugetu donadore Còdixi camerali sugetu donadori / Còdighe camerale sugetu donadore Suma incasciada / Suma incassada Data de incàsciu / Data de incassu Descridura contributu arriciu / Descridura contributu retzidu
FONDAZIONE SARDEGNA 00096420906 9.000,00 23/02/2023 Progetu Su Sardu: Lìngua de Europa
FONDAZIONE SARDEGNA 00096420906 16.000,00 18/04/2023 Progetu LemONS, su Lemàriu
FONDAZIONE SARDEGNA 00096420906 9.000,00 07/04/2022 Progetu Su Sardu: lìngua de Europa
FONDAZIONE SARDEGNA 00096420906 5.400,00 29/07/2022 Progetu Càstia Intendi Ligi
Ministèriu de sa Cultura (MiC) 97904380587 3.715,81 01/12/2023 Progetu Cultura po cumbènniu Sa forma de is formas / pro cumbèniu Sa forma de sas formas

Leggi questa pagina in italiano
Read this page in English