Abba

From Wikitzionàriu de Acadèmia de su Sardu

abba [àb.ba], àcua [à.cu(.)a] n f {acqua}.

Informus giogràficus / Informos geogràficos

Cali variantis imperais in bidda? Scrii-si-ddu o manda-sì un' àudiu.
Cale variantes impitades in bidda? Iscrie-nos-lu o mànda-nos un' àudiu.

Àudius / Àudios

Comenti ddu pronuntziais in bidda? Manda-sì un' àudiu.
Comente lu pronuntziades in bidda? Mànda-nos un' àudiu.
Fueddanti /
Faeddante
LoguMacro-bariedadi /
Macro-bariedade
LemasIPAÀudiu
IvoPronùntzia standardCampidanesuàcua'akwa
MirianaPronùntzia standardLogudoresu-Nugoresuabba'abba